tisdag 26 december 2017

Omsorgsnämnden 12 december

Årets sista nämnd inleddes med en informationspunkt som var värda att notera. Den genomfördes av två representanter för kommunens elevhälsa som gjorde en genomgång av årets drogvaneenkät. Drogvaneenkäten har genomförts bland kommunens högstadie- och gymnasieelever. Resultaten visar på både goda trender och dåliga trender. De goda trenderna är att det sups betydligt mindre bland ungdomen idag än i slutet av 1990-talet, då de första drogvaneenkäterna genomfördes. Alkoholdebuten har också skjutits upp i ålder jämfört med de första drogvaneenkäterna. De dåliga trenderna är att de som trots allt dricker alkohol i väldigt hög utsträckning får den langad av föräldrar, äldre syskon och äldre kamrater. Även om den olagliga försäljningen också spelar en betydande roll är det främst för gymnasieungdomarna. När det gäller högstadieungdomarna är langning via familj och vänner en av de vanligaste metoder att införskaffa alkohol. Detta är illavarslande då föräldrarna begår direkta lagbrott i tron att det blir bättre om ungdomarna dricker hemma, och därmed dricker mindre. Detta stämmer inte och är en myt. Förhållandet är istället det omvända. Vad bör göras åt detta? Att langning är olagligt och skadligt torde vara allmän kunskap. Det hade därför varit intressant att undersöka alkoholvanorna hos framförallt de föräldrar som langar sprit till sin underåriga barn och se om det finns något samband mellan föräldrarnas eget drickande och hur mycket de bjuder sina barn på.

Nästa ärende av intresse var en dom från förvaltningsrätten i Malmö som fanns bland meddelandena. Det gällde en av de ungdomar som ett senare ärende handlar om, nämligen de som under asylprocessen hunnit bli 18 år och därmed gått över och blivit Migrationsverkets ansvar men fortsätter att visats i kommunen och studerar vid en gymnasieskola. Då alla stöd från kommunen upphör vid 18-årsdagen och Migrationsverket bedömer det fortsatta vistandet i Vellinge kommun som egen bosättning, vilket ska finansieras själv, står ungdomen utan försörjning. Ungdomen hade därmed ansökt om försörjningsstöd hos Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden avslog begäran med hänvisning till att ungdomen ska skriva in sig på etableringen hos Arbetsförmedlingen och på så vis erhålla försörjning. Detta beslut överklagades av ungdomen med hänvisning till att gymnasiestudier är ett krav för det tillfälliga uppehållstillstånd som ungdomen beviljats. Domen från förvaltningsrätten blev att omsorgsnämndens beslut upphävdes och återförvisades till omsorgsnämnden för förnyad handläggning. Som grund för beslutet hade förvaltningsrätten ett förarbete som betonade att gymnasiestudier är en lika viktig del i etableringen som att stå till arbetsmarknadens förfogande. Liberalerna ställde frågan kring vilka konsekvenser denna domen får. Svaret från IFO-chefen Roger Eriksson var att det de försörjningsstöd som betalas ut till denna grupp av ungdomar för gymnasiestudier från och med 1 januari 2018 kan återsökas hos staten enligt nya regler kring etableringsersättningen. Rutinen hos socialsekreterarna kommer därmed förändras och försörjningsstöd betalas ut till ungdomar som fyllt 18 år under asylprocessen och blivit kvar i kommunen för att bedriva gymnasiestudier.

Nästa ärende av intresse var vad som skulle göras av det tillfälliga statsbidrag som staten betalar ut för ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. I den tjänsteskrivelse som låg till grund för ärendet gjordes en gedigen genomgång av de ekonomiska och juridiska förutsättningarna som finns för att hantera detta tillfälliga statsbidrag. För det första konstaterades att det tillfälliga statsbidraget på 900 tkr inte alls täcker kostnaderna för att låta dessa ungdomar bo kvar i kommunen. Kostnaden för att låta ungdomarna kvarstå i kommunen beräknas till ca 2,8 mnkr. Rent juridiskt ändras inte ansvarsförhållandet utan statens ansvar för mat och husrum samt skolgång för ungdomarna kvarstår. Det gjordes även en genomgång av hur ett föreningsbidrag till ideella föreningar som arbetar med att stötta dessa individer fungerar i Stockholms och Göteborgs kommuner. Anledningen till att detta alternativ diskuteras i tjänsteskrivelsen är att det inkommit en skrivelse från MedMänniskaNu kring att skapa ett sådant föreningsstöd. Slutligen konstaterades att för att omsorgsnämnden skulle kunna införa ett föreningsbidrag som i Stockholm och Göteborg ifall dess reglemente ändrades. Detta gjorde att tjänsteskrivelsen landade i fem olika förslag till beslut. Liberalerna valde att ställa sig bakom det femte förslaget till beslut vilket innebar att ett föreningsbidrag till ideella föreningar som arbetar med målgruppen skulle skapas. Som andra yrkande ville Liberalerna att nämnden skulle tillskriva fullmäktige med en begäran om ändring av nämndens reglemente. Tredje yrkandet var att statsbidraget i sin helhet skulle budgeteras om till 2018 för att ge föreningarna en möjlighet att nyttja det. Detta förslag röstades ned av den moderata majoriteten tillsammans med SD. Övriga oppositionspartier hade liknande yrkanden. Moderaterna var dock inte mogna att ta beslut i nämnden utan hänsköt ärende till kommunstyrelsen för avgörande, fortfarande med rekommendationen att stoppa in pengarna i den löpande driften av verksamheten för de ensamkommande barnen som det ser ut idag, alltså utan den målgrupp som statsbidraget är avsett för.

Nästa ärende av intresse var budgeten för 2018. Budgeten är svår att beskriva kortfattat vilket gör att jag inriktar mig på de ändringsyrkande som Liberalerna gjorde. Samtliga av dessa ändringsyrkanden röstades ned av den moderata majoriteten. Däremot instämde Liberalerna i Moderaternas tilläggsyrkande till liggande budgetförslag om att skapa ett föreningsbidrag till ideella föreningar som arbetar med ensamkommande barn. Liberalernas första tilläggsyrkande gällde ett av nämndens verksamhetsmål. Vårt yrkande var att målet skulle vara En skola i toppklass - Alla ungdomar som kommunen placerat ska uppnå gymnasiekompetens och inte liggande förslaget som var En skola i toppklass - Alla ungdomar som kommunen placerat ska ges möjlighet att uppnå gymnasiekompetens. Liberalerna vill med ändringen i verksamhetsmålet betona vikten av en fullgod gymnasieutbildning för att få en god etablering på arbetsmarknaden och därmed nå egenförsörjning. Även om omsorgsnämnden inte ansvara för själva utbildningen är en stabil och stöttande minst lika viktig för lyckade studier och att målet måste vara att studier ska lyckas även om inte detta kommer att lyckas i alla fall. Liberalernas andra yrkande handlade om att lägga till ett ytterligare verksamhetsmål nämligen att det under bästa möjliga medborgarnytta skulle införas ett nytt mål med följande lydelse: Ingen ska behöva vänta mer än tre månader på att få tillträde till en beviljad vård- och omsorgsplats. Liberalerna vill med detta verksamhetsmål verka för att alla för den vård de har rätt till inom rimlig tid. Det tredje yrkandet gällde att flytta 3 mnkr från den föreslagna budgeten för vård- och omsorgsboendena till budgeten för försörjningsstödet. Då Liberalerna anser att det är viktigt att Omtankens hus får bli ordentligt färdigt inte hastas fram tillsammans med att de platser som tillkommer där, jämfört med de befintliga platserna på Kronodalsgården, inte behöver tas i bruk direkt vid invigning uppstår ett utrymme inom vård- och omsorgsboendena att föra över till försörjningsstödet. Pengarna behövs där för att täcka de ökade kostnaderna som kommer under 2018 då de nyanländas etableringsersättning upphör och de kommer att övergå till försörjningsstödet då etableringen på arbetsmarknaden ännu är ytterst bristfällig. Att som Moderaterna inte ta höjd för detta faktum är att lura sig själv och kommunmedborgarna. 

Slutligen kan det noteras att det blir undertecknad som kommer att leda en arbetsgrupp som kommer ta fram en plan för nämndens medborgardialog under 2018. Medborgardialogen ska handla om frågor som berör barn och unga vuxna med särskilda behov. 

söndag 17 december 2017

Omsorgsnämnden 14 november

Dagens nämnd inleddes med några informationspunkter. Av intresse bland dessa punkter var den genomgång som gjordes av vård- och omsorgschefen Johan Greco kring det projekt som har kallats trygg tillsyn natt. Projektet går ut på att det hemma hos vårdtagaren installeras en kamera i dennes sängkammare för att övervaka att inget utöver det normala under nattsömnen inträffar. Detta istället för att hemtjänstpersonalen åker hem till vårdtagaren och väcker denne för att stämma att allt är i sin ordning. Kameran ställs in efter vårdtagarens behov och önskemål och behöver således inte vara på hela natten vilket ger vårdtagaren ett visst mått av integritet. Projektet har genomförts hos fem frivilliga vårdtagare. Projektet har nu avslutats och en utvärdering har gjorts. Den visar att samtliga inblandade grupper är mycket nöjda med kamerorna. Vårdtagarna sover bättre om nätterna och personalen upplever en bättre arbetsmiljö och ett minskat behov av transporter. De goda omdömena gör nu att trygg tillsyn natt stegvis ska inkluderas i kontrakten med samtliga entreprenörer på kommunens vård- och omsorgsboende samt inom hemtjänsten för att därigenom kunna erbjudas alla kommunens vårdtagare.

Nästa ärende av intresse var ett av de meddelanden som redovisades för nämnden. Det gällde det yttrande som tjänstemannen Christina Persson på delegation hade upprättat över den föreslagna detaljplanen för Vellinge norra infart. I yttrandet framför hon att den personal, främst biståndshandläggare och sjuksköterskor, som har sina arbetsplatser i den så kallade spritfabriken kan komma att påverkas negativt på flera sätt. Det rör sig främst om risk för ökade bullernivåer men även annan negativ lokal miljöpåverkan på grund av den rondell som planeras att läggas i mycket nära anslutning till spritfabriken. Tjänstemannen lyfter även en oro kring att verksamheten i fastigheten beskärs på sina möjligheter att få ändamålsenliga parkeringar. Liberalerna gjorde en protokollsanteckning där vi instämde i denna kritik och framförde att dessa synpunkter måste beaktas och leda till en omdragning av den planerade nya infarten eller att hela projektet läggs ner.

Nästa ärende av intresse var redovisningen av uppföljningen och kontrollen av kommunala och privata utförare under 2017. Generellt sett var redovisningen när det gäller vård- och omsorg av god kvalité med endast brister i dokumentationen av hälsoplanen för två vård- och omsorgsboenden, Postiljonen och S:t Knut. När det gäller redovisningen av kvalitetsuppföljningen för kommunens HVB-boenden var den också av god kvalité med ett betydande undantag nämligen HVB Kronodal. För detta boende redovisas omfattande brister i Attendos drift av boendet. Personalen saknar den utbildningsbakgrund som avtalet med kommunen kräver, brister i genomförande av dagliga rutiner, utdrag ur belastningsregistret fattas för personalen, bristande förtroende mellan personalen och ungdomarna på boendet och personalen saknar delvis kunskap om fastställda rutiner. Även om redovisningen i sig godkändes beslutade nämnden i ett senare ärende att HVB Kronodal ska stängas så fort en flytt av de boende är möjlig att göra. 

Nästa ärende av intresse var vilka regler som skulle gälla för att kunna flytta in i de omsorgslägenheter som kommer att skapas på Omtankens hus. Dessa lägenheter är ett mellanting mellan servicelägenheterna som finns på exempelvis Almgården i Vellinge och de vård- och omsorgsplatser som kommer att byggas i övriga delar av Omtankens hus. Omsorgslägenheterna kommer att bli 40 kvm stora med ett eget kök i varje lägenhet. De kommer också att ha tillgång till gemensamhetsytor, restaurang och vårdcentral i huset. Reglerna som först föreslogs från tjänstemännen var att det skulle vara möjligt att ställa sig i kö först från 83 års ålder. Med tanke på det fåtaliga antalet lägenheter som kommer att skapas, 28 st, och den låga omsättning som finns på servicelägenheterna idag, ansåg Liberalerna i arbetsutskottet att den åldern var för hög. Därför sänktes första åldern för att ställa sig i kö till 80 år då övriga partier anslöt sig till det. I övrigt består villkoren av att man behöver fylla 83 år för att kunna flytta in i lägenheterna, vara i behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad samt ha varit mantalsskriven i kommunen i minst ett år. Förutom dessa regler finns möjlighet till social förtur för de som behöver det och inte uppfyller fastställda regler.

Det sista ärendet av betydelse på denna nämnd för en genomgång av det ekonomiska läget per den 30 september. Den visade att prognosen för nämndens resultat för 2017 hade gått från -1,5 mnkr i juni till +7,4 mnkr nu, en förbättring med 8,9 mnkr. Anledningarna till denna kraftiga förändring är av tre till antalet. Först har statsbidrag om 2,7 mnkr tillkommit. Sedan har volymreserver för 4,9 mnkr inte behövt användas. Slutligen har det rått en allmän sparsamhet på 1,1 mnkr. Ibland kan det vända snabbt när man väl vill, vilket är bra.


lördag 25 november 2017

Omsorgsnämnden 14 september

Dagens nämnd inleddes med att ordförande Anna Mannfalk gjorde ett tillägg till dagordningen. Tillägget handlade om att göra en internrevision av individ- och familjeomsorgens handläggningstider och handläggningsrutiner. Anledningen till att ordförande vill ha detta tillägg till dagordningen handlar om att det underlag som presenteras av tjänstemännen på det sociala underskottet vid övervägande av placeringarna av de ensamkommande barnen inte har hållit måttet. Övervägandena har dragit ut på tiden och bland annat saknat väsentliga uppgifter kring hur barnens skolgång har utvecklats och vilka slutsatser som kan dras av normbrytande som stölder och dylikt. Förvaltningen gavs i uppdrag att göra en internrevision kring de uppmärksammade problemen och att återrapportera till nämnden i november.

Nästa ärende av intresse var den sammanställning av orosanmälningar för barn och unga gjorda under 2016 som presenterades för nämnden. Rapporten på att antalet orosanmälningar fortsätter att öka men att antalet barn som berörs av anmälningarna minskar något jämfört med 2015, ner från 357 till 332 barn. Statistiken för 2015 består dock till betydande delar av det stora antalet ensamkommande barn som kom till landet detta året. Justerat för det har den ökning som inleddes 2013 fortsatt att hålla i sig. En av de trender som har dominerat under 2016 är anmälningar kring ungdomar med gränsöverskridande beteende, kriminalitet och missbruksproblematik. Antalet öppnade utredningar följer mönstret för anmälningarna men på en lägre nivå då 173 utredningar öppnades för de 332 orosanmälda barnen. När det gäller källan för anmälningarna har de olika källornas andel varierat över åren. 2015 kom de flesta orosanmälningarna från externa myndigheter i linje med det stora antalet ensamkommande barn. 2016 kom de flesta anmälningar från skolan som har visat ett stadigt ökande antal anmälningar sedan 2012. Detta visar att de utbildningsinsatser som har gjorts inom skolan om plikten för personalen att anmäla ifall de upptäcker något av vikt har gett resultat. Som nämnts visar orosanmälningarna en ökande trend som inte vill brytas. Men då rapporten bara konstaterade detta faktum men inte innehöll någon djupare analys kring vad detta beror på eller vad som kan göras åt problemet återremitterades rapporten för vidare behandling vilket Liberalerna instämde i.

Nästa ärende av intresse var vad som ska göras med de HVB-boenden som har upprättats runt om i kommunen med anledning av det stora antalet ensamkommande barn som anvisades kommun under hösten 2015. Nu två år senare råder det en överkapacitet i antalet boendeplatser då antalet ensamkommande barn i kommunens vård minskat väsentligt då några nya ensamkommande barn inte kommit sedan januari 2016 och att de barn som vistats i kommunen antingen har blivit vuxna och flyttat till annat boende eller lämnat landet på grund av avslag på asylansökan eller av andra skäl. Ett behov av att hitta nya användningsområden istället för HVB för boendeplatserna har därmed uppstått. Ett första led i denna väg att hitta nya användningsområden är att de befintliga hyreskontrakten för HVB sägs upp, vilket också blev beslutet. Liberalerna ställde sig bakom detta beslutet då boendeplatserna kan omvandlas till boende för de nyanlända som anvisas kommunen. För dessa personer råder bostadsbrist och då kan dessa boendeplatser underlätta bristen.

De två sista ärendena av intresse på dagens nämnd var ekonomirelaterade. Först behandlades en revidering av omsorgsnämndens taxor och avgifter för 2018. I denna revidering hade majoriteten äntligen släppt igenom den höjning av maxtaxan som Liberalerna yrkat på i ett års tid så detta var vi nöjda med. Sedan behandlades delårsrapporten per den 30 juni. Den visade på en prognos på -1,5 mnkr per 31 december för nämnden i dess helhet. Bland nämndens olika verksamheter visade vård- och omsorg på ett överskott, individ- och familjeomsorgen på ett underskott, särskilt riktade insatser på ett underskott och produktionsenheterna på ett underskott. Med anledning av det beslutade nämnden om en återrapportering till nämnden i november av utvecklingen per 30 september med budskapet om en förbättring av prognosen.


söndag 22 oktober 2017

Omsorgsnämnden 22 augusti

Den första nämnden efter sommaruppehållet inleddes med information kring den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja gälla inom EU från och med den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen kommer att ersätta PUL, personuppgiftslagen, och förkortas GDPR efter förordningens engelska namn. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att få en likvärdig lagstiftning kring personuppgifter i hela EU och därmed underlätta överförandet av personuppgifter inom EU. GDPR lägger ansvaret för att förordningen efterlevs på respektive nämnd. Respektive nämnd ska utse ett dataskyddsombud som ser till att förvaltningen arbetar enligt GDPR. Mycket av innehållet i GDPR återfinns även i PUL, som baseras på ett EU-direktiv. En förändring är dock att den så kallade missbruksregeln försvinner. Denna förändring innebär att tjänstemännen inte längre kan använda personuppgifter i exempelvis mejl utan att det finns laglig grund för det. En annan förändring är att för att använda de anställdas personuppgifter måste i framtiden ett explicit godkännande erhållas. Idag räcker det med en anställning för att erhålla ett implicit godkännande för att använda de anställdas personuppgifter i verksamheten. GDPR innebär även ett ökat krav på gallring av personuppgifter och att register ska upprättas över vilka personuppgifter som hanteras inom myndigheten. GDPR innebär också kraftigt höjda sanktionsavgifter i fall nämnden bryter mot den. En sanktion på 20 miljoner kr kan bli möjlig vid grovt brott mot GDPR. Allt detta leder bland annat till att nämnden får skriva om sin delegationsordning och informationshanteringsplan. Kontentan är att den nya dataskyddsförordningen innebär en ökad administrativ börda för nämnden.

Nästa ärende av intresse var vad kommunen skulle göra med anledning av det tillfälliga kommunbidrag som annonserats från regeringen riktat mot ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. Det tillfälliga kommunbidraget kan ha en påverkan på de riktlinjer som nämnden antagit kring att ensamkommande barn som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder ska skickas till Migrationsverkets boenden såvida inte ett fortsatt vårdbehov föreligger enligt antingen SoL eller LVU. Det tillfälliga kommunbidraget beräknas uppgå till 303 000 kr för Vellinge kommuns del som en engångssumma. Beslutet blev att låta det antagna riktlinjerna gälla fortsatt samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att antingen använda de 303 000 kr inom den verksamhet som kommunen driver med de ensamkommande barnen som enligt nämndens riktlinjer stannar i kommunen eller att ge pengarna som ett bidrag till de ideella föreningar som vill etablera inackorderingsboende för de ensamkommande barn som enligt kommunens riktlinjer ska skickas till Migrationsverket vid uppnådd myndighetsålder. Liberalerna instämde i det beslutet med motiveringen att det är bäst att invänta ett beslut på att pengarna verkligen kommer kommunen tillhanda och under den tiden utreda olika handlingsalternativ. Det tillfälliga kommunbidraget ingår i höständringsbudgeten som presenterades den 20 september och beslutas av riksdagen den 22 november.

Nästa ärende av intresse rörde en uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare av tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge. Möjligheten till valfrihet mellan utförare, vilket LOV ämnar till, har inte fungerat sedan 2014 inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvård då det bara har funnits en utförare att välja mellan när det gäller dessa delar av förfrågningsunderlaget. När nu en möjlighet att omarbeta förfrågningsunderlaget uppenbarade sig den 1 september hade Liberalerna förhoppningarna att omarbetningarna skulle kunna ge som effekt att en riktig valfrihet skulle kunna återuppstå. De förändringar som föreslogs av tjänstemännen rörde sig dock om förändringar av främst redaktionell och administrativ art, förändringar som Liberalerna anser inte angriper grundproblemet, att något som utger sig för att vara valfrihet i praktiken inte är det. Liberalerna yrkade därmed på att hela ärendet skulle återremitteras för förnyad handläggning för att angripa grundproblemet på riktigt. Detta vann inte gehör hos nämndens majoritet. Dock yrkade Liberalerna avslag på de föreslagna förändringarna då de behöver genomföras ändå. 

torsdag 20 juli 2017

Omsorgsnämnden 21 juni

Dagens nämnd var av det kortare slaget. Detta då nämnden hölls i anslutning till en större konferens för att mer på djupet diskutera den framtida organiseringen av vården inom Vellinge kommun, ett ämne som kommer att återkomma framöver. Dessutom diskuterades under konferensen två av de tre ärenden som var av intresse på denna nämnden.

Det första ärendet av intresse var en utvärdering av fixartjänsten. Ärendet med fixartjänsten var också ett av de ärenden som diskuterades mer på djupet under den föregående konferensen. Den utvärdering som tjänstemännen har gjort visar på att bland annat på att nyttjandegraden av den 50-procentiga tjänsten som idag tillhandahålls har stigit från 58 % år 2015 till 91 % under 2016 av det möjliga antalet timmar. Fördelningen av nyttjandet mellan de norra och södra kommundelarna har också blivit bättre genom att ökningen av nyttjandet är större i de norra kommundelarna än i de södra. Dock nyttjar fortfarande de södra kommundelarna tjänsten i större utsträckning än de norra kommundelarna. Den tidigare låga nyttjandegraden och skeva fördelningen mellan kommundelarna har gjort att Liberalerna tidigare har kritiserat denna verksamhet och ifrågasatt ifall de resurser som sätts av till fixartjänsten är rätt använda pengar. Den senaste uppföljningen visar dock att utvecklingen har vänt vilket är välkommet. I uppföljningen föreslog tjänstemännen att syftet med fallprevention ska förtydligas samt åldersgränsen för nyttjande skulle höjas från 65 år till 70 år. Efter diskussioner i nämnden blev beslutet att fortsätta med fixartjänsten med syftet att förhindra fallolyckor men att inte justera åldersgränsen. Liberalerna ställde sig bakom det beslutet.

Det andra ärendet av intresse var tilldelningsbeslutet av driftsentreprenör för Omtankens hus när det står klart nästa år. Efter utvärdering enligt de kriterier som fastställdes i förfrågningsunderlaget, som antogs vid en extra nämnd den 6 mars, föll valet på Förenade Care AB. Detta är samma utförare som driver dagens Kronodalsgården. Omdömena om hur Förenade Care har drivit Kronodalsgården har så vitt kommit till undertecknads kännedom varit goda. Sett ur den aspekten är en fortsatt drift av Förenade Care av godo då det ger en kontinuitet vid den känsliga processen med att flytta de boende på Kronodalsgården när det nya boendet är klart. Dock är det värt att fundera på hur konkurrensen fungerar mellan aktörerna på den privata vård- och omsorgsmarknaden då samma entreprenör fortsätter på i princip samma boende och samtidigt driver 3 av 5 vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen idag. Till det kommer att Förenade Care står bakom all hemtjänst när det gäller omvårdnadsdelen. Det är en tanke som jag får återkomma till. I det ursprungliga beslutsförslaget stod att inflyttningen skulle ske från den 1 mars. Efter att undertecknad lyfte att det meddelats att betongen inte torkat i tid så ströks inflyttningsdatumet från beslutet. Liberalerna ville påminna nämnden om att inte göra om misstaget från Månstorps ängar, där betongen inte fick torka ordentligt. Det ledde till dyra ombyggnadskostnader i efterhand samt ett onödigt lidande för anställda och boende. Men då omsorgsnämnden bara är hyresgäst ligger det på kommunstyrelsen att se till att leveransen är fullgod från byggaren.

Det tredje ärendet av intresse var vilket ämne årets medborgardialog skulle behandla. Ärendet med medborgardialogen var också ett av de ärenden som diskuterades på konferensen före nämndens sammanträde. Av de fem olika förslag som kom fram på diskussionen på konferensen valde Liberalerna att stödja det tredje förslaget som varande det mest viktiga av samtliga förslag. Förslaget gick ut på att nämnden skulle genom en dialog med externa och interna motparter utröna ifall livssituationen för barn och unga vuxna som omfattas av LSS personkretsar är god. Exempel på externa motparter är barnen och de unga vuxna själva och deras föräldrar eller sammanslutningar av dessa. Interna motparter är andra nämnder som driver verksamheter riktade till denna grupp av barn och unga vuxna. Då det har kommit vissa signaler till undertecknad om att allt inte fungerar som det ska för denna utsatta grupp av barn och unga vuxna fann Liberalerna det att vikt att utröna ifall det är en generell bild. Detta förslag vann dock inte gillande av majoriteten i nämnden som istället ville ha en dialog kring ungdomars missbruksvanor. Självklart är också detta ett viktigt ämne men då en prioritering behöver göras måste den grupp som inte kan kontrollera sin situation, Liberalernas förslag på medborgardialog, komma före en grupp som kan kontrollera sin situation, då missbruk till betydande delar är självförvållat.

måndag 17 juli 2017

Omsorgsnämnden 23 maj

Dagens nämnd inleddes med en ytterst intressant dragning av den senaste genomförda folkhälsoenkäten för barn och unga i Skåne. Folkhälsoenkäten genomfördes i februari 2016. Enkäten visar att Vellingeeleverna har lite högre nivåer av välbefinnande men trenden är fallande. Flickorna mår dock sämre än pojkarna. Kommunens elever är också smalare och röker mindre än skånesnittet. Vellingeeleverna avviker dock på fel håll när det gäller bruket av alkohol. Det dricks mer, både totalt och intensivdrickande, än vad eleverna i övriga Skåne gör. Även om ungdomarna själva intager spriten har föräldragenerationen mycket att fundera på både när det gäller sina egna vanor samt hur mycket alkohol de bjuder sina ungdomar. Undersökningen visar att föräldrarna i Vellinge köper ut mer till sina barn än vad som sker i övriga kommuner. I undersökningen bekräftas också att visa stereotyper har grund i verkligheten. Pojkarna spelar nämligen mer dataspel än flickorna medan flickorna istället använder sina mobiltelefoner i större utsträckning än pojkarna. Mer allvarligt är att 50 % av ungdomarna i kommunen inte äter frukost varje dag samt att ungdomarna har låg tillit till andra människor. Ungdomarna upplever också att trygghet sjunker överallt utom i hemmet, vilket är paradoxalt då tillgänglig statistik och historisk erfarenhet visar på motsatsen borde vara utfallet. Slutligen visade undersökningen att eleverna upplever att det stora flertalet lärare har svårt att skapa arbetsro i klassrummen samt att klara övriga delar i sitt uppdrag. Sammanfattningsvis kan sägas att denna dragning ställde fler frågor än den gav svar men att den var mycket värdefull.

Nästa ärende av intresse vid dagens sammanträde var lokalresursplanen för omsorgsnämnden för år 2018. Lokalresursplanen är en beskrivning av de framtida behov som omsorgsnämnden har av verksamhetslokaler. Den typ av verksamhetslokaler det rör sig om är vård- och omsorgsboenden, LSS-bostäder, HVB-platser och jourbostäder. Prognosen över behovet av verksamhetslokaler görs basis på de demografiska prognoser som tas fram inför varje års budgetprocess. Demografiska prognoser är behäftade med osäkerheter då individers beteende aldrig går att förutsäga till 100 %. Dock är prognoserna för de äldre medborgarna i kommunen mer säkra än prognoserna är hur många barn som ska födas. Det prognoserna visar är att antalet äldre kommer att växa kraftigt under den kommande 15-årsperioden. Ökningen av gruppen 85+, den ålderskategori som främst nyttjar vård- och omsorgsboendena, är från 811 personer år 2016 till 1951 personer år 2031. Nu kommer inte alla dessa individer att efterfråga ett vård- och omsorgsboende utan i dagsläget ligger omsorgsfrekvensen på 30 %, fallit något från 33 % tidigare år. Den främsta anledningen till att inte alla individer åldersgruppen 85+ inte behöver vård- och omsorgsboende är att de är friskare än de krav som ställs för att vara berättigad till vård- och omsorgsboende. Denna friskhet stiger sakteliga högre i åldrarna men det kommer ändå en dag då alla kommer i behov av denna vård. Ökad friskhet ger således bara en respit i tid, problemet försvinner inte. Tjänstemännens prognos baserat på en omsorgsfrekvens på 28 % ger att det behövs 546 vård- och omsorgsplatser år 2031. I dagsläget ger prognoserna att det kommer att finnas 274 platser tillgängliga, baserat på befintliga platser och vad som planeras att byggas. Det ger ett underskott på 272 platser. Det tar 11 år från förslag på nytt vård- och omsorgsboende på 24 nya platser till dess att det står färdigt, i denna kommunen. Det brådskar med andra ord på att ta fram nya platser. Majoriteten försöker vifta bort problemet och hoppas på att en sjunkande omsorgsfrekvens tar bort problemet. Liberalerna la därför en protokollsanteckning som uppmanar den styrande majoriteten att agera i frågan.

Det sista ärendet av intresse på denna nämnden var kvartalsuppföljningen per 31 mars 2017 samt förslag på effektiviseringsåtgärder. Själva kvartalsuppföljningen i sig var inga större konstigheter utan helt i sin ordning då nämnden prognostiseras göra ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Däremot var förslaget till effektiviseringsåtgärd inte en effektiviseringsåtgärd. Förslaget innebär i korthet att eftersom kommunens medborgare har större möjligheter att betala de avgifter som finns än vad som troddes i budgetarbetet justeras intäktsramen efter det. Den justerade intäktsramen ger i sin tur att den delen av kostnaderna för vård- och omsorgen som betalas av skatteintäkterna minskar. Förslaget innebär ingen förändring vad det gäller mängden vård som fås för de resurser som medborgarna lägger på den, antingen via skatten eller avgifterna. En effektivisering innebär antingen att mer vård fås för samma mängd insats eller att mindre mängd insats krävs för samma mängd vård. Alltså är majoritetsförslaget ingen effektivisering. Liberalerna la därför ett motförslag vilket innebär att maxtaxan höjs till det lagstadgade taket. Detta för att Liberalerna anser var och ska bidra efter förmåga och hindras från att göra det. Sedan ger också förslaget en reell intäktsförstärkning istället för ett passivt flyttande budgetposter. Förslaget röstades dock ned, vilket Liberalerna reserverade sig emot. 

lördag 15 april 2017

Omsorgsnämnden 4 april

Denna nämnden inleddes med ett antal informationspunkter. Av intresse här var en genomgång av effekterna av mottagandet av nyanlända från mars 2016 på antalet arbetslösa med utländsk härkomst samt mängden försörjningsstöd som betalas ut. Statistiken visade att mottagandet av nyanlända har lett till ett ökat antal personer med utländsk härkomst inskrivna på arbetsförmedlingen, vilket var att förvänta. Det kan dock vara värt att notera att ökningen sker från en grundläggande nivå på cirka 100 individer. Även försörjningsstödet visar på en betydande ökning, framförallt de senaste månaderna. Ökningen av försörjningsstödet hänger samman med att arbetsförmedlingen inte utför sitt arbete genom att se till att de nyanlända kommer in i etableringsfasen i tid. På grund av arbetsförmedlingens får kommunen betala ut försörjningsstöd som inte ersätts av staten. Staten har alltså utfäst att inom en viss tid ska de ha utfört sitt uppdrag. När staten inte utför det den ska betalar den inte för sig utan låter kommunen ta notan. En annan informationspunkt av intresse var utvecklingen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. De i avtalet stipulerade samarbetsformerna har upprättats och börjat arbeta, i första hand med hur det läkarstöd som regionen ska stå för till den kommunala hemsjukvården ska utformas. En av farhågorna innan avtalet tecknades var att det skulle finnas betydande svårigheter att få till stånd detta läkarstöd. Dessa farhågor är inte kunnat stillas av de inledande diskussionerna i tillräcklig utsträckning. Vad som ytterligare har kommit fram i det inledande samarbetet med regionen är att hemtagningen från sjukhusen föreslås gå ännu fortare än vad de gör i dagsläget. För ordinarie vård ska hemtagningskravet minskas från 5 arbetsdagar till 3 kalenderdagar och för psykiatrin från 30 dagar till 3 dagar. Detta uppsnabbade hemtagande kommer att leda till ökade kostnader för kommunen som det i dagsläget inte finns något förslag på att regionen ska kompensera ekonomiskt för. En av mina tveksamheter inför tecknandet av detta avtalet var att det skulle leda till ökade kostnader för kommunen genom övervältring från regionen. Med detta förslaget på snabbare hemtagning ser det ur att materialiseras. Liberalerna kommer att följa detta noggrant.

Nästa ärende av intresse var ett beslut om att införa en ny byggsten inom hemtjänsten. Anledningen till detta behov av en ny byggsten var att HFD i en dom från 2015 skärpte praxis när det gällde vilka personer som kunde räknas till den femte personkretsen enligt LSS och därmed ha rätt till assistans. Anledningen till att beslutet om en ny byggsten kom först nu är att Försäkringskassan har skjutit på tillämpandet av denna domen i två år då försäkringskassan gör omprövningar av beviljade beslut om assistans vart annat år. I Vellinge kommun berörs i dagsläget en individ vilket gör att åtagandet inte blir så stort rent ekonomiskt. Då de individer som berörs av denna ändrade praxis har så pass omfattande vårdbehov av de behöver tillsyn dygnet runt fanns det inget annat beslut än att införa den nya byggstenen. Dock är detta ännu ett exempel på hur staten frångår den finansieringsprincip som har utarbetats som praxis mellan landets kommuner och staten, jämför ovan med Arbetsförmedlingens bristande handläggning av nyanlända. Denna gången var det inte så stora pengar men hur mycket pengar det rör sig om där staten har svikit sin finansieringsprincip vet ingen. Att finansieringsprincipen upprätthålls är viktigt då olika kommuner har olika förutsättningar att hantera ökade kostnader. Ytterst kan ett frångående av finansieringsprincipen leda till ökade skillnader inom landet vad avser kvalitén på välfärden.

Slutligen så beslutades att det nya LSS-boende som ska öppna till årsskiftet i Vellinge ska drivas i kommunal regi. De senaste åren har den moderata majoriteten släppt igenom flera utökningar av verksamhet i egen regi, vilket är intressant som fenomen. I detta fallet blir det nog lämpligast med kommunal drift då det enligt tjänstemännens bedömning skulle bli dyrare med en drift på entreprenad av detta enskilda boendet. Undertecknad delade denna bedömning och vill se att denna bedömning görs för alla verksamheter som är omsorgsnämndens ansvar, vilket inte görs fullt ut i dagsläget.