söndag 22 oktober 2017

Omsorgsnämnden 22 augusti

Den första nämnden efter sommaruppehållet inleddes med information kring den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja gälla inom EU från och med den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen kommer att ersätta PUL, personuppgiftslagen, och förkortas GDPR efter förordningens engelska namn. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att få en likvärdig lagstiftning kring personuppgifter i hela EU och därmed underlätta överförandet av personuppgifter inom EU. GDPR lägger ansvaret för att förordningen efterlevs på respektive nämnd. Respektive nämnd ska utse ett dataskyddsombud som ser till att förvaltningen arbetar enligt GDPR. Mycket av innehållet i GDPR återfinns även i PUL, som baseras på ett EU-direktiv. En förändring är dock att den så kallade missbruksregeln försvinner. Denna förändring innebär att tjänstemännen inte längre kan använda personuppgifter i exempelvis mejl utan att det finns laglig grund för det. En annan förändring är att för att använda de anställdas personuppgifter måste i framtiden ett explicit godkännande erhållas. Idag räcker det med en anställning för att erhålla ett implicit godkännande för att använda de anställdas personuppgifter i verksamheten. GDPR innebär även ett ökat krav på gallring av personuppgifter och att register ska upprättas över vilka personuppgifter som hanteras inom myndigheten. GDPR innebär också kraftigt höjda sanktionsavgifter i fall nämnden bryter mot den. En sanktion på 20 miljoner kr kan bli möjlig vid grovt brott mot GDPR. Allt detta leder bland annat till att nämnden får skriva om sin delegationsordning och informationshanteringsplan. Kontentan är att den nya dataskyddsförordningen innebär en ökad administrativ börda för nämnden.

Nästa ärende av intresse var vad kommunen skulle göra med anledning av det tillfälliga kommunbidrag som annonserats från regeringen riktat mot ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. Det tillfälliga kommunbidraget kan ha en påverkan på de riktlinjer som nämnden antagit kring att ensamkommande barn som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder ska skickas till Migrationsverkets boenden såvida inte ett fortsatt vårdbehov föreligger enligt antingen SoL eller LVU. Det tillfälliga kommunbidraget beräknas uppgå till 303 000 kr för Vellinge kommuns del som en engångssumma. Beslutet blev att låta det antagna riktlinjerna gälla fortsatt samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att antingen använda de 303 000 kr inom den verksamhet som kommunen driver med de ensamkommande barnen som enligt nämndens riktlinjer stannar i kommunen eller att ge pengarna som ett bidrag till de ideella föreningar som vill etablera inackorderingsboende för de ensamkommande barn som enligt kommunens riktlinjer ska skickas till Migrationsverket vid uppnådd myndighetsålder. Liberalerna instämde i det beslutet med motiveringen att det är bäst att invänta ett beslut på att pengarna verkligen kommer kommunen tillhanda och under den tiden utreda olika handlingsalternativ. Det tillfälliga kommunbidraget ingår i höständringsbudgeten som presenterades den 20 september och beslutas av riksdagen den 22 november.

Nästa ärende av intresse rörde en uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare av tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge. Möjligheten till valfrihet mellan utförare, vilket LOV ämnar till, har inte fungerat sedan 2014 inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvård då det bara har funnits en utförare att välja mellan när det gäller dessa delar av förfrågningsunderlaget. När nu en möjlighet att omarbeta förfrågningsunderlaget uppenbarade sig den 1 september hade Liberalerna förhoppningarna att omarbetningarna skulle kunna ge som effekt att en riktig valfrihet skulle kunna återuppstå. De förändringar som föreslogs av tjänstemännen rörde sig dock om förändringar av främst redaktionell och administrativ art, förändringar som Liberalerna anser inte angriper grundproblemet, att något som utger sig för att vara valfrihet i praktiken inte är det. Liberalerna yrkade därmed på att hela ärendet skulle återremitteras för förnyad handläggning för att angripa grundproblemet på riktigt. Detta vann inte gehör hos nämndens majoritet. Dock yrkade Liberalerna avslag på de föreslagna förändringarna då de behöver genomföras ändå. 

torsdag 20 juli 2017

Omsorgsnämnden 21 juni

Dagens nämnd var av det kortare slaget. Detta då nämnden hölls i anslutning till en större konferens för att mer på djupet diskutera den framtida organiseringen av vården inom Vellinge kommun, ett ämne som kommer att återkomma framöver. Dessutom diskuterades under konferensen två av de tre ärenden som var av intresse på denna nämnden.

Det första ärendet av intresse var en utvärdering av fixartjänsten. Ärendet med fixartjänsten var också ett av de ärenden som diskuterades mer på djupet under den föregående konferensen. Den utvärdering som tjänstemännen har gjort visar på att bland annat på att nyttjandegraden av den 50-procentiga tjänsten som idag tillhandahålls har stigit från 58 % år 2015 till 91 % under 2016 av det möjliga antalet timmar. Fördelningen av nyttjandet mellan de norra och södra kommundelarna har också blivit bättre genom att ökningen av nyttjandet är större i de norra kommundelarna än i de södra. Dock nyttjar fortfarande de södra kommundelarna tjänsten i större utsträckning än de norra kommundelarna. Den tidigare låga nyttjandegraden och skeva fördelningen mellan kommundelarna har gjort att Liberalerna tidigare har kritiserat denna verksamhet och ifrågasatt ifall de resurser som sätts av till fixartjänsten är rätt använda pengar. Den senaste uppföljningen visar dock att utvecklingen har vänt vilket är välkommet. I uppföljningen föreslog tjänstemännen att syftet med fallprevention ska förtydligas samt åldersgränsen för nyttjande skulle höjas från 65 år till 70 år. Efter diskussioner i nämnden blev beslutet att fortsätta med fixartjänsten med syftet att förhindra fallolyckor men att inte justera åldersgränsen. Liberalerna ställde sig bakom det beslutet.

Det andra ärendet av intresse var tilldelningsbeslutet av driftsentreprenör för Omtankens hus när det står klart nästa år. Efter utvärdering enligt de kriterier som fastställdes i förfrågningsunderlaget, som antogs vid en extra nämnd den 6 mars, föll valet på Förenade Care AB. Detta är samma utförare som driver dagens Kronodalsgården. Omdömena om hur Förenade Care har drivit Kronodalsgården har så vitt kommit till undertecknads kännedom varit goda. Sett ur den aspekten är en fortsatt drift av Förenade Care av godo då det ger en kontinuitet vid den känsliga processen med att flytta de boende på Kronodalsgården när det nya boendet är klart. Dock är det värt att fundera på hur konkurrensen fungerar mellan aktörerna på den privata vård- och omsorgsmarknaden då samma entreprenör fortsätter på i princip samma boende och samtidigt driver 3 av 5 vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen idag. Till det kommer att Förenade Care står bakom all hemtjänst när det gäller omvårdnadsdelen. Det är en tanke som jag får återkomma till. I det ursprungliga beslutsförslaget stod att inflyttningen skulle ske från den 1 mars. Efter att undertecknad lyfte att det meddelats att betongen inte torkat i tid så ströks inflyttningsdatumet från beslutet. Liberalerna ville påminna nämnden om att inte göra om misstaget från Månstorps ängar, där betongen inte fick torka ordentligt. Det ledde till dyra ombyggnadskostnader i efterhand samt ett onödigt lidande för anställda och boende. Men då omsorgsnämnden bara är hyresgäst ligger det på kommunstyrelsen att se till att leveransen är fullgod från byggaren.

Det tredje ärendet av intresse var vilket ämne årets medborgardialog skulle behandla. Ärendet med medborgardialogen var också ett av de ärenden som diskuterades på konferensen före nämndens sammanträde. Av de fem olika förslag som kom fram på diskussionen på konferensen valde Liberalerna att stödja det tredje förslaget som varande det mest viktiga av samtliga förslag. Förslaget gick ut på att nämnden skulle genom en dialog med externa och interna motparter utröna ifall livssituationen för barn och unga vuxna som omfattas av LSS personkretsar är god. Exempel på externa motparter är barnen och de unga vuxna själva och deras föräldrar eller sammanslutningar av dessa. Interna motparter är andra nämnder som driver verksamheter riktade till denna grupp av barn och unga vuxna. Då det har kommit vissa signaler till undertecknad om att allt inte fungerar som det ska för denna utsatta grupp av barn och unga vuxna fann Liberalerna det att vikt att utröna ifall det är en generell bild. Detta förslag vann dock inte gillande av majoriteten i nämnden som istället ville ha en dialog kring ungdomars missbruksvanor. Självklart är också detta ett viktigt ämne men då en prioritering behöver göras måste den grupp som inte kan kontrollera sin situation, Liberalernas förslag på medborgardialog, komma före en grupp som kan kontrollera sin situation, då missbruk till betydande delar är självförvållat.

måndag 17 juli 2017

Omsorgsnämnden 23 maj

Dagens nämnd inleddes med en ytterst intressant dragning av den senaste genomförda folkhälsoenkäten för barn och unga i Skåne. Folkhälsoenkäten genomfördes i februari 2016. Enkäten visar att Vellingeeleverna har lite högre nivåer av välbefinnande men trenden är fallande. Flickorna mår dock sämre än pojkarna. Kommunens elever är också smalare och röker mindre än skånesnittet. Vellingeeleverna avviker dock på fel håll när det gäller bruket av alkohol. Det dricks mer, både totalt och intensivdrickande, än vad eleverna i övriga Skåne gör. Även om ungdomarna själva intager spriten har föräldragenerationen mycket att fundera på både när det gäller sina egna vanor samt hur mycket alkohol de bjuder sina ungdomar. Undersökningen visar att föräldrarna i Vellinge köper ut mer till sina barn än vad som sker i övriga kommuner. I undersökningen bekräftas också att visa stereotyper har grund i verkligheten. Pojkarna spelar nämligen mer dataspel än flickorna medan flickorna istället använder sina mobiltelefoner i större utsträckning än pojkarna. Mer allvarligt är att 50 % av ungdomarna i kommunen inte äter frukost varje dag samt att ungdomarna har låg tillit till andra människor. Ungdomarna upplever också att trygghet sjunker överallt utom i hemmet, vilket är paradoxalt då tillgänglig statistik och historisk erfarenhet visar på motsatsen borde vara utfallet. Slutligen visade undersökningen att eleverna upplever att det stora flertalet lärare har svårt att skapa arbetsro i klassrummen samt att klara övriga delar i sitt uppdrag. Sammanfattningsvis kan sägas att denna dragning ställde fler frågor än den gav svar men att den var mycket värdefull.

Nästa ärende av intresse vid dagens sammanträde var lokalresursplanen för omsorgsnämnden för år 2018. Lokalresursplanen är en beskrivning av de framtida behov som omsorgsnämnden har av verksamhetslokaler. Den typ av verksamhetslokaler det rör sig om är vård- och omsorgsboenden, LSS-bostäder, HVB-platser och jourbostäder. Prognosen över behovet av verksamhetslokaler görs basis på de demografiska prognoser som tas fram inför varje års budgetprocess. Demografiska prognoser är behäftade med osäkerheter då individers beteende aldrig går att förutsäga till 100 %. Dock är prognoserna för de äldre medborgarna i kommunen mer säkra än prognoserna är hur många barn som ska födas. Det prognoserna visar är att antalet äldre kommer att växa kraftigt under den kommande 15-årsperioden. Ökningen av gruppen 85+, den ålderskategori som främst nyttjar vård- och omsorgsboendena, är från 811 personer år 2016 till 1951 personer år 2031. Nu kommer inte alla dessa individer att efterfråga ett vård- och omsorgsboende utan i dagsläget ligger omsorgsfrekvensen på 30 %, fallit något från 33 % tidigare år. Den främsta anledningen till att inte alla individer åldersgruppen 85+ inte behöver vård- och omsorgsboende är att de är friskare än de krav som ställs för att vara berättigad till vård- och omsorgsboende. Denna friskhet stiger sakteliga högre i åldrarna men det kommer ändå en dag då alla kommer i behov av denna vård. Ökad friskhet ger således bara en respit i tid, problemet försvinner inte. Tjänstemännens prognos baserat på en omsorgsfrekvens på 28 % ger att det behövs 546 vård- och omsorgsplatser år 2031. I dagsläget ger prognoserna att det kommer att finnas 274 platser tillgängliga, baserat på befintliga platser och vad som planeras att byggas. Det ger ett underskott på 272 platser. Det tar 11 år från förslag på nytt vård- och omsorgsboende på 24 nya platser till dess att det står färdigt, i denna kommunen. Det brådskar med andra ord på att ta fram nya platser. Majoriteten försöker vifta bort problemet och hoppas på att en sjunkande omsorgsfrekvens tar bort problemet. Liberalerna la därför en protokollsanteckning som uppmanar den styrande majoriteten att agera i frågan.

Det sista ärendet av intresse på denna nämnden var kvartalsuppföljningen per 31 mars 2017 samt förslag på effektiviseringsåtgärder. Själva kvartalsuppföljningen i sig var inga större konstigheter utan helt i sin ordning då nämnden prognostiseras göra ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Däremot var förslaget till effektiviseringsåtgärd inte en effektiviseringsåtgärd. Förslaget innebär i korthet att eftersom kommunens medborgare har större möjligheter att betala de avgifter som finns än vad som troddes i budgetarbetet justeras intäktsramen efter det. Den justerade intäktsramen ger i sin tur att den delen av kostnaderna för vård- och omsorgen som betalas av skatteintäkterna minskar. Förslaget innebär ingen förändring vad det gäller mängden vård som fås för de resurser som medborgarna lägger på den, antingen via skatten eller avgifterna. En effektivisering innebär antingen att mer vård fås för samma mängd insats eller att mindre mängd insats krävs för samma mängd vård. Alltså är majoritetsförslaget ingen effektivisering. Liberalerna la därför ett motförslag vilket innebär att maxtaxan höjs till det lagstadgade taket. Detta för att Liberalerna anser var och ska bidra efter förmåga och hindras från att göra det. Sedan ger också förslaget en reell intäktsförstärkning istället för ett passivt flyttande budgetposter. Förslaget röstades dock ned, vilket Liberalerna reserverade sig emot. 

lördag 15 april 2017

Omsorgsnämnden 4 april

Denna nämnden inleddes med ett antal informationspunkter. Av intresse här var en genomgång av effekterna av mottagandet av nyanlända från mars 2016 på antalet arbetslösa med utländsk härkomst samt mängden försörjningsstöd som betalas ut. Statistiken visade att mottagandet av nyanlända har lett till ett ökat antal personer med utländsk härkomst inskrivna på arbetsförmedlingen, vilket var att förvänta. Det kan dock vara värt att notera att ökningen sker från en grundläggande nivå på cirka 100 individer. Även försörjningsstödet visar på en betydande ökning, framförallt de senaste månaderna. Ökningen av försörjningsstödet hänger samman med att arbetsförmedlingen inte utför sitt arbete genom att se till att de nyanlända kommer in i etableringsfasen i tid. På grund av arbetsförmedlingens får kommunen betala ut försörjningsstöd som inte ersätts av staten. Staten har alltså utfäst att inom en viss tid ska de ha utfört sitt uppdrag. När staten inte utför det den ska betalar den inte för sig utan låter kommunen ta notan. En annan informationspunkt av intresse var utvecklingen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. De i avtalet stipulerade samarbetsformerna har upprättats och börjat arbeta, i första hand med hur det läkarstöd som regionen ska stå för till den kommunala hemsjukvården ska utformas. En av farhågorna innan avtalet tecknades var att det skulle finnas betydande svårigheter att få till stånd detta läkarstöd. Dessa farhågor är inte kunnat stillas av de inledande diskussionerna i tillräcklig utsträckning. Vad som ytterligare har kommit fram i det inledande samarbetet med regionen är att hemtagningen från sjukhusen föreslås gå ännu fortare än vad de gör i dagsläget. För ordinarie vård ska hemtagningskravet minskas från 5 arbetsdagar till 3 kalenderdagar och för psykiatrin från 30 dagar till 3 dagar. Detta uppsnabbade hemtagande kommer att leda till ökade kostnader för kommunen som det i dagsläget inte finns något förslag på att regionen ska kompensera ekonomiskt för. En av mina tveksamheter inför tecknandet av detta avtalet var att det skulle leda till ökade kostnader för kommunen genom övervältring från regionen. Med detta förslaget på snabbare hemtagning ser det ur att materialiseras. Liberalerna kommer att följa detta noggrant.

Nästa ärende av intresse var ett beslut om att införa en ny byggsten inom hemtjänsten. Anledningen till detta behov av en ny byggsten var att HFD i en dom från 2015 skärpte praxis när det gällde vilka personer som kunde räknas till den femte personkretsen enligt LSS och därmed ha rätt till assistans. Anledningen till att beslutet om en ny byggsten kom först nu är att Försäkringskassan har skjutit på tillämpandet av denna domen i två år då försäkringskassan gör omprövningar av beviljade beslut om assistans vart annat år. I Vellinge kommun berörs i dagsläget en individ vilket gör att åtagandet inte blir så stort rent ekonomiskt. Då de individer som berörs av denna ändrade praxis har så pass omfattande vårdbehov av de behöver tillsyn dygnet runt fanns det inget annat beslut än att införa den nya byggstenen. Dock är detta ännu ett exempel på hur staten frångår den finansieringsprincip som har utarbetats som praxis mellan landets kommuner och staten, jämför ovan med Arbetsförmedlingens bristande handläggning av nyanlända. Denna gången var det inte så stora pengar men hur mycket pengar det rör sig om där staten har svikit sin finansieringsprincip vet ingen. Att finansieringsprincipen upprätthålls är viktigt då olika kommuner har olika förutsättningar att hantera ökade kostnader. Ytterst kan ett frångående av finansieringsprincipen leda till ökade skillnader inom landet vad avser kvalitén på välfärden.

Slutligen så beslutades att det nya LSS-boende som ska öppna till årsskiftet i Vellinge ska drivas i kommunal regi. De senaste åren har den moderata majoriteten släppt igenom flera utökningar av verksamhet i egen regi, vilket är intressant som fenomen. I detta fallet blir det nog lämpligast med kommunal drift då det enligt tjänstemännens bedömning skulle bli dyrare med en drift på entreprenad av detta enskilda boendet. Undertecknad delade denna bedömning och vill se att denna bedömning görs för alla verksamheter som är omsorgsnämndens ansvar, vilket inte görs fullt ut i dagsläget.

fredag 14 april 2017

Omsorgsnämnden 14 februari 2017

Årets första nämnd böjd inte på några större kontroverser. En punkt av intresse i informationen var den tillsyn som inspektionen för vård och omsorg av kommunens handläggning av placeringen och omplaceringen av de många ensamkommande barnen som kom hösten 2015. En tid innan nämnden kom en mängd domar där omplaceringsbeslutet till Vellinge kommun av ensamkommande barn hade överklagats. Förvaltningsrätten fann att handläggningsprocessen hade brustit vad gäller inhämtandet av den unges åsikter om sin omplacering men fann i övrigt inga hinder att flytta barnen. Undertecknad stödjer kommunens linje att de flesta ensamkommande barnen som placerats i en annan kommun plockas hem till Vellinge när det finns plats på boendena i vår kommun och att det sker på ett rättssäkert sätt. Hemtagandet är mest kostnadseffektivt för kommunen då en placering utanför kommunens kostar mer än vad statsbidraget ger.

Nästa grupp av ärende som var av intresse var frågan kring i fall förfrågningsunderlagen till de verksamheter som ligger under LOV skulle uppdateras vid den halvårsvisa avstämningen som sker per 1 mars. De verksamheter som ligger under LOV är dagverksamhet för personer med demenssjukdom, utförande av tjänster i form av ledsagarservice, avlösarservice samt av ickevalsalternativ för personlig assistans LSS, utförare av tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge och utförare av daglig verksamhet LSS. För många av dessa tjänster finns det idag bara en utförare att välja mellan trots att hela poängen med LOV är att det ska finnas många utförare att välja mellan och därmed få en fungerande konkurrens om kvaliteten i utförandet mellan entreprenörerna. Det främsta undantaget är det finns många utförare är servicetjänsterna inom hemtjänsten. Att ha dessa tjänster i LOV när det bara finns en utförare är i bästa fall poänglöst och i värsta fall dyrare än det borde vara. Ifall dessa tjänster hade upphandlats via LOU finns det alltid möjlighet för entreprenörerna att konkurrera om priset vilket kan hamna lägre än dagens fasta timtaxa för utförd tjänst. Anledningen till att det i många fall bara finns en utförare av tjänsten är att det ersättningssystem som kommunen tillämpar gynnar de aktörer som har störst volym av brukare. Beslutet blev likväl att inte göra något åt situationen i detta läget trots  de uppenbara brister som påpekats ovan. Ordföranden lovade dock att denna inkonsekvens skulle diskuteras mer i detalj vid en särskild workshop senare under året. Med det löftet godtog Liberalerna det nu aktuella beslutet.

Sedan togs årsredovisningen för 2016 upp. Den visade att omsorgsnämnden gjorde ett överskott på 22,3 mnkr för 2016 emot budget. Det är ett på alla sätt mycket bra resultat. Även om överskott finns om många delar av nämndens verksamhet finns det största enskilda överskottet inom vård- och omsorgsverksamheten. Det överskottet beror främst på att de platserna på S:t Knut inte behövde tas i bruk i den takt som var tänkt. Trots det visade kvartalsrapporten till IVO för kvartal 4 2016, vilket var nästa ärende, på 0 personer i kö, vilket också är bra. Den enda missen var att målet att de nyanlända ska nå egenförsörjning inom 2 år från ankomst till kommunen inte kommer att nås. Detta är ett problem som kommer att få stora konsekvenser för nämndens ekonomi under kommande år.

Det sista ärendet av intresse på denna nämnden var antagandet av riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn. Tjänstemannaförslaget innebar att endast de uppskrivna ensamkommande barn som uppvisade ett beteende som var skadligt för dem själva som exempelvis brottslig verksamhet, våldsamheter och depressiva tendenser skulle vara kvar inom kommunens vård. Övriga skickas över till Migrationsverkets anläggningsboenden. Liberalerna stöttade Moderaterna i detta beslutet att fastställa riktlinjerna enligt tjänstemannaförslaget emot övriga partiers olika invändningar. Anledningen till det är att det är det samhällsekonomiskt bästa. Staten tar kostnaderna för dessa ungdomar och då ska inte kommunen använda skattemedel för att dubblera insatserna för dessa grupper som vissa kommuner har gjort. Dessa skattemedel kan användas till annat. 

fredag 30 december 2016

Omsorgsnämnden 13 december

Årets sista nämnd inleddes med ett antal informationspunkter. Av intresse här var att processen kring att etablera ett samarbete med regionen kring en samordnad drift av kommunens sjuksköterskor och regionens lokala läkarresurs fortgår. Liberalerna stödjer denna process och hoppas att den resulterar i ett faktiskt samarbete. Under meddelanden ställde jag en fråga kring förvaltningens reflektioner kring den i media refererade domen kring hemflyttningen av de ensamkommande flyktingbarnen som placerats i Ystad. Förvaltningens slutsats av domen var att de brustit i dokumentationen kring de ensamkommande barnens delaktighet och inställning kring att flyttas från Ystad till Vellinge. Förvaltningsrätten hade inga synpunkter på själva hemtagningsprocessen. Förvaltningens slutsats var att domen inte kommer att hindra hemtagningsprocessen av ensamkommande barn (EKB) men förhala den. Liberalerna stödjer linjen att hemtagningen av EKB sker under rättssäkra former då det är det bästa för både barnen och kommunen.

Nästa ärende av intresse var frågan kring hur det nya Omtankens hus i Höllviken ska drivas när det står klart för inflyttning om ett år. Förslaget från förvaltningen var en fortsatt upphandlad drift i enlighet med konstruktionen för det befintliga Kronodalsgården. Majoritetens förslag var att upphandla driften av Omtankens hus men att upphandlingen av restaurangen görs separat. Liberalerna godtog detta förslag men yrkade samtidigt på att det även skulle tas fram en konsekvensbeskrivning av vad en kommunal drift skulle innebära för kommunen samt om en kommunal drift är det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet. Anledningen till detta tilläggsyrkande är två till antalet. För det första bör det vid uppstarten av en ny verksamhet finns ett fullständigt beslutsunderlag där alla möjliga alternativ är framtagna och värderade. För det andra visar ekonomisk forskning att det inte är självklart att en upphandlad drift alltid är det bästa alternativet. Därför bör en grundlig utredning göras för att hitta det samhällsekonomiskt bästa alternativet. Allt för att värna skattebetalarnas pengar. Men detta tilläggsyrkande avslogs av Moderaterna.

Nästa ärende av intresse var budgeten för år 2017. Då fullmäktige antog budgeten den 22 november var nämndens budget skriven utifrån fullmäktiges beslut. Då Liberalernas budgetförslag i fullmäktige innebar att huvuddelen av majoritetens förslag godtogs blev även Liberalernas förslag i nämnden ett ändringsyrkande av huvudförslaget. Liberalerna hade därför tre ändringsyrkanden till budget 2017. Det första ändringsyrkandet var att det tredje mätbara målet i styrkortet skulle ändras från arbetsplatsanknytning i 1-2 månader till en praktikplats inom 6 månader. Det för att kommunen behöver satsa offensivt för att få de nyanlända i arbete då tidigare statistik kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden Det andra ändringsyrkandet gällde det andra mätbara målet i styrkortet. Huvudförslaget var att NMI för äldreomsorgen ska förbättras men att det ska mätas först 2018. Det är ett helt fel förslag då det inte går att utvärdera i bokslutet för 2017. Liberalerna föreslog då att det mätbara målet istället skulle vara att ingen ska behöva vänta mer än tre månader på att få tillträde till sin beviljade vård- och omsorgsplats. Det tredje ändringsyrkandet var att återkomma till fullmäktige med en begäran om tilläggsanslag på 3,6 Mkr för att hantera de löneökningar som förväntas under 2017. Det sista ändringsyrkandet är för att tillse att det inte blir personalneddragningar som drabbar våra vårdtagare. Alla dessa tilläggsyrkanden avslogs av Moderaterna trots tilläggsyrkandenas goda avsikter.

torsdag 29 december 2016

Omsorgsnämnden 15 november

Dagens sammanträde började med ett antal informationspunkter. Av intresse här var en genomgång av en undersökning kring var Vellinges äldre tycker om sin hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. Utfallet visade på en ökad nöjdhet, sett för kommunen som helhet, för brukarna av hemtjänsten vilket är bra. Nöjdheten med hemtjänsten varierar mellan kommunens olika delar men uppnår hög nöjdhet i alla kommunens delar. Även nöjdheten för de som bor på ett vård- och omsorgsboendena har stigit jämfört med tidigare år. När det gäller vård- och omsorgsboendena finns dock två avvikelser. Den första är att Postgården får en betydligt lägre nöjdhet än boenden och den andra är att S:t Knut uppnår en nöjdhet på 100 % trots att alla delfrågorna långt ifrån uppnår 100 % i nöjdhet. När det gäller Postgården kommer utföraren få ett uppdrag om att se vad som kan göras för att förbättra situationen. Det märkliga utfallet för S:t Knut visar på problemet med att göra undersökningar på för små populationer. En enskild individs tolkning och svar på en fråga kan förvränga resultatet från vad det faktiskt ska vara. Det är förmodligen vad som hänt i fallet med S:t Knut. Ett mer rimligt utfall vore vara en nöjdhet i linje med övriga boendens snitt på 85-90 %. Därför bör denna undersökning behandlas med den osäkerhet som är berättigad och kompletteras av andra undersökningskällor.

Nästa ärende av intresse var en rapport författad av chefen för IFO kring vilka kostnader kommunen har innan arbetsförmedlingen börja betala ut etableringsersättning. Kommunen har betalat ut 292 500 kr som inte täcks av statsbidrag under perioden mars till augusti 2016 för de 50-talet individer som kommunen tagit emot under den perioden. Den främsta orsaken till det är att handläggningstiderna hos arbetsförmedlingen under samma period som ovan har varit dubbelt så lång jämfört med de 30 dagar som statens ersättning täcker. Staten låter alltså kommunen ta den ekonomiska konsekvensen av att staten inte gör det staten säger den ska göra. Det finns inte någon möjlighet för kommunen att kräva dessa 292 500 kr av staten. Det bör i sammanhanget noteras att kostnaden 292 500 kr bara motsvarar ett halvår och en tredjedel av det mottagande som kommunen är ålagt. Omräknat blir kostnaden för statens misslyckande 1,755 mnkr vid ett mottagande enligt tilldelningstal och sett på helår. Det är inte hållbart i längden att staten skjuter kostnaden för sitt misslyckande på kommunerna. Vellinge kommun kan inte göra mer än att genom samtal försöka påverka de statliga myndigheterna att agera fortare. Den åtgärder som bör ske är, att som Liberalerna föreslagit, lägga ner arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och göra en fullständig omstrukturering av dess uppdrag.

Nästa ärende av intresse var ett förslag att justera maxtaxan uppåt. Staten har genom en lagändring gett kommunerna möjlighet att ta ut en högre maxtaxa. Förslaget från majoriteten var dock att Vellinge kommun inte skulle utnyttja denna möjlighet. Liberalerna yrkade dock på att Vellinge kommun skulle utnyttja denna möjlighet. Anledningen till detta ställningstagande är att var och en ska betala avgifterna utefter sin inkomstnivå, då avgiftsnivån bestäms efter inkomst, och att det ska gälla hela inkomstspannet. Maxtaxan innebär idag att de med de högsta inkomsterna betalar en mindre andel av sin inkomst i avgifter än vad de med lägre inkomster gör. Det har länge varit en liberal linje att ingen grupp ska ha särskilda privilegier utan att alla ska bidra lika.

Det sista ärendet av intresse för denna nämnden var kvartalsrapporten till IVO visade på att 0 personer hade fått vänta mer än tre månader på att få en beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende. Det är mycket glädjande siffror och första gången under mina 4,5 år i nämnden som siffrorna slagit i botten. Det är dock viktigt att inte nu slå sig till ro utan fortsätta arbetet med att få fram fler vård- och omsorgsboenden. Tjänstemännens prognoser pekar på det. Men majoriteten verkar dock ha slagit sig till ro så Liberalerna får fortsätta att trycka på så att kommunen ger medborgarna vad de har rätt till.